Tuesday, April 27, 2004

شروین و میلاد

سلام.اسم من شروينه.حدود ۱۳-۱۴ سالم بود.يه دوستي داشتم همسن خودم به اسم ميلاد که يه سالي بود هر وقت خونه يه کدوممون خالي ميشد با هم فيلم سوپر نگاه ميکرديم.يه روز که خونه اونا خالي بود بهم زنگ زدو گفت:يه فيلم جديد دارم بيا با هم ببينيم.منم رفتم خونه شون. فيلم رو آورد گذاشت.صحنه ۲ تا پسر ۲۴-۲۵ ساله رو نشون ميداد که داشتند با هم ور ميرفتند.تا اون موقع سکس پسرها رو نديده بودم.۲ تا پسرا شروع کردن واسه هم ساک زدن.با چه ولعي هم کير همو ساک ميزدن.بعد هم بلند شدن به نوبت کون هم گذاشتن و....دوستم بهم گفت:بيا ما هم با هم حال کنيم.منم که با ديدن فيلم حالي به حالي شده بودم قبول کردم.اون سريع لخت شد.منم با يه کم خجالت لباسامو در آوردم. دوستم نسبت به من کير گنده اي داشت. شروع کرد دستش رو روي کيرش بالا و پايين کردن.در همين حين اومد کنار من روي زمين نشست.صورتش رو به صورت من ماليد وشروع کرد آروم صورت منو ببوسه.از داغي بوسه هاش وگرمي نفساش بدنم داغ شده بود و تند تند نفس ميکشيدم. يواش يواش لبش رو گذاشت رو لبم و شروع کرد مکيدن.بعد زبونش رو توي دهنم کرد و منم اونو ميمکيدم.بدنمم دستمالي ميکرد. اومد پايين و شروع کرد نوک سينمو بليسه. داشتم از لذت ميمردم.نميدونم اين کارا رو از کجا ياد گرفته بود.وقتي حسابي سينه مو ليسيد و منو دستمالي کرد بلند شد وايساد و گفت:شروين کيرمو ميخوري؟منم که خيلي حشري شده بودم قبول کردم. همونطور که وايساده بود رفتم جلوش نشستم.کيرش رو يه کم بو کردم.بوي تحريک کننده اي ميداد.کيرش اونقدر بزرگ بود که فکر نميکردم تو دهنم جا بشه.زبونمو به سر کيرش کشيدم.نفس عميقي کشيد. يه کم شور بود.يواش سر کيرشو توي دهنم کردم وشروع کردم سرمو عقب جلو بردن. همزمان با زبونم سر کيرشو ميليسيدم. آه و اوهش بلند شده بود.ميگفت:جوووون بخور همشو بخور تا تهشو بليس.از اين حرفاش خوشم اومده بود.سرمو با دستاش گرفت و با فشار کيرشو کرد تو دهنم و شروع کرد عقب جلو کردن.داشتم خفه ميشدم که يهو ديدم گفت:شروين آبم داره مياد آبمو بخور.ترسيدم.خواستم خودمو ازش جدا کنم ولي سفت منو گرفته بود.يه دفعه ديدم يه نفس عميق کشيد و حس کردم آبش با فشار پاشيد تو حلقم.هم شور بود و هم تلخ.چون نفسم گرفته بود ناچار همشو فرو دادم.اونم کيرشو از دهنم در آورد و نفس زنون يه گوشه افتاد.بلند شدم رفتم دستشويي و دهنمو شستم.وقتي برگشتم ديدم دوباره کيرشو شق کرده. گفت:ميذاري بکنمت؟گفتم:نه! گفت:چرا؟ گفتم:اولاً که تحمل کير گنده ات رو ندارم دوماً چرا آبتو ريختي تو دهنم؟ گفت:نه حالا تو هم خوشت نيومد؟منم يه لبخند زدمو گفتم:حالا!!! گفت:ببين تو که بهم حالو دادي تمومش کن.گفتم:آخه درد مياد.گفت: يه دقيقه اولشه.بعد بلند شد رفت از تو حمومشون يه قوطي ژل مو آورد و گفت: اول با اين ليزش ميکنم.بهم گفت چهار دست و پا بشم و کونمو قنبل کنم.يه خورده ژل ريخت رو انگشتشو کرد تو کونم.يه کم درد اومد ولي ژله تو کونمو خنک کرد.چند بار کونمو ل مالي کرد و بعد يه خورده ژل به کيرش ماليد و سر کيرشو گذاشت دم سوراخ کونم.به خاطر ليزي ژل با يه فشار کيرش تا ته رفت تو کونم.چشام سياهي رفت.يه آخي گفتم که تا چند تا همسايه اون ور ترشونم احتمالاً شنيدن.داد زدم:درش بيار کونم پاره شد.گفتش:الان دردش ميره يه خورده صبر کن.يکي دو دقيقه بيحرکت وايساد تا من عادت کردم.بعد يواش شروع کرد تلمبه زدن وعقب جلو کردن.هر دفعه برخورد تخماشو با کونم حس ميکردم اونم از شدت لذت مرتب آه و اوه ميکرد.منم کم کم داشتم لذت ميبردم بخصوص وقتي که سر کيرش به پروستاتم ميماليد.هر دوتامون عرق کرده بوديم ونفس نفس ميزديم. ميگفت:جووون شروين چه کوني داري خيلي تنگه داغيش داره کيرمو ميسوزونه دوست دارم دو ساعت بکنمت دوست داري؟ منم که ديگه نميفهميدم گفتم:آره بکن تا ته بکن تخماتم بکن تو پاره م کن کونم مال تو هر کاري ميخواي باهاش بکن.اونم سرعت تلمبه زدنشو زياد کرد و تند تند کيرشو به ته تهاي کونم ميزد.ديگه هر دوتامون جيغ ميزديم.بعد از يه ربع ميلاد گفت:شروين آبم داره مياد.اين بار خودم گفتم:آبتو بريز تو کونم.بعد از چند تا ضربه محکم آبش با شدت پاشيد تو کونم.منم ديگه طاقت نياوردمو آبم همونجا اومد و ريخت رو فرششون.ده دقيقه اي هر دو بيحال افتاده بوديم رو زمين.آخر سر بلند شديم خودمونو جمع وجور کرديمو فرشو تميز کرديم.بهش گفتم:بازم منو بکن. گفت: الان بابا و مامانم ميان باشه دفعه بعد................ ديگه. از اون روز رابطه منو اون شروع شد.

No comments: