Tuesday, April 27, 2004

اول نرمش بعد شنا

اول نرمش بعد شنا سلام بچه ها . من امروز می خواهم يه خاطره يه جالب تعريف کنم چند سال پيش يعنی وقتی که من ۱۴ سالم بود در تابستون ميرفتم کلاسِ شنا.قبل از کلاس حتما بايد دوش می گرفتیم.اون روز من دوش گرفتم و وارد استخر شدم.توی آب حسين آقا،مربی شنا گفت که چند روزی می خواهد بره مسافرت و در اين هفته به جای اون یوسف به ما آموزش ميده.چند دقيقه بد چشمام افتاد به گوشه استخر.يا حضرتا!!!!!!!!!!!...يه گوریل به تمام منا در اون گوشه داشت نرمش ميکرد.بعدش پريد تو آب.اره اون یوسف بود.مقدمات گرم کردن انجام شد و شیرجه از ارتفاع آموزش داده ميشد .نوبت من رسيد پریدم.يه لحظه وقتی از آب اومدم بيرون فهميدم مایو من از پام در آمده .زود رفتم زيرِ آب و پام کردم. بد از اون صحنه که بچه ها خندیدن یوسف عجيب به من گير داده بود که:يه شناگر بايد مواظب باشه و تو بايد باندِ مایو رو محکم می بستی و ...../ در آخر که شنا طول ميرفتيم یوسف به من نزديک شد و اصرار داشت که من کمرم رو در شنا خم ميکنم و مجبورم کرد که آخرِ کلاس يه دستم به استخر و پا زدن تمرين کنم.آخرِ کلاس مشغول بودم (البته تنهايی)که یوسف اومد گفت:اه باز که کمرت خمهِ. و دستش رو آورد زيرِ کمرم و منو افقی نگاه داشت و با دسته ديگش لای پاهام میکشید..گفت: خيلی ظعیفی و اينجوری فايده نداره من شبها در استخر خصوصی کار ميکنم.ساعت ۳.۵ بيا اونجا .خصوصی باهات کار ميکنم. ظهرِ اون روز دلنگرونی عجيبی داشتم.وقتی یادم می اومد که اون به لای پاهام دست می کشید ؛هیجانی ميشدم ..اما دل به دريا زدم رفتم/وقتی اونجا رسيدم در بسته بود در زدم.يه آقای چاق اومد دارو باز کرد .اون گفت:به به شاگرد خصوصی يه تويی؟/منم گفتم بله/ وقتی داشتم لبیس در می اوردم و مایو می پوشیدم احساس کردم چند نفر منو نگاه ميکنند.پشتمو رو به اونها کردم و شرتمو رو در آوردم و مايو روپوشیدم .وقتی ميرفتم توی آب صداشون می اومد که می گفتن :عجب کونو و کپلی داره.سفيده .عجبگوشتیه ..و از اينجور حرفها وارد آب شدم بد از چند دقيقه یوسف اومد.با اون هیکل پشمالو وتنومند .تو آب اول ازم خواست که پا دو دوچرخه بزنم.سپس با دستش من رو افقی روی آب دراز کرد.و ازم خواست که سر بخورم.در همين حین . دستش رو به سینه هام می مالید و کم کم شروع کرد به مالوندم شکمم .تازه داشت دو قرونیم جا می افتاد .کم کم دستش رو زيرِ شکمم برد و کیرم رومی مالوند .من مثل يه بره هر کاری ميگفت ميکردم و اصلا به روی خودمنمی آوردم . ازم پرسيد:,وزنت زياده برای شنا خوب نيست اما برای من خوبه و خنديد./من چيزی به روی خودم نياوردم.منو کشوند تو قسمت پر عمق و گفت پا دو چرخه بزن .وقتی خواسته ميشدم تو آب فرو ميرفتم و اون از زير من رو نگاه داشت.حالا دستش دقيقا زيرِ کونم بود.هیمی مالوند.رفتيم گوشه يه استخر و خودش رو به منچسبوند. و دستم رو گذشت رو لبه يه استخر.رونهای منو با حرص چنگ ميزد .گفتم:چی کار ميکنيد؟/گفت:دارم گرفته گیهای ا .خيلی خوشم اومده بود.. اومد جلو من نشست.لختِ لخت.کيرش مثل يه مارِ بو ا افتاده بود.سياه و با موهای کوتاه.من تا اون روز به غير از تو فيلمها نديده بودم. دستم رو گذاشت رو کیرش و گفت مال خودت بخورش./ من مثل تو فيلم اون رو تو دهنم کردم و اون تا نصفه تو دهنم کرد. گفت:بمک /منم شروع کردم به مکیدن . تمام دهنم رو پر کرده بود .بعدش اومد پشته سرم و ازم پرسید :تا حالا کون دادی؟/گفتم:نه بابا .بلند شد رفت با ۲ نفر ديگه اومد.یکیشون همون آقا چاقه بود.و دم کونم رو با يه مایه لزج پر کرد .روم دراز کشيد.گفتم: نه اينها کیند ؟/:نترس ازخودن .راحت باش./و کيرش رو لایکونم می مالوند . اون يکی ديگه که از اين ۲ تا هیکلش کوچکتر بود گفت:يواش اگه راستی راسی نداده باشه دردش مياد./یوسف هم آروم آروم کيرش رو به سوراخم فشار ميداد يه کمی اومد تو.اخ که چه دردی گرفت.داد زدم:نمی خوام نکن نکن/اونم گفت :آروم باش خوب ميشه اولشه /کم کم هی بيشتر تو ميکرد حالا مارِ بواا رو تو کونم حس ميکردم.هیجانی شده بودم .دستم رو بردم عقب که درش بيارم ديدم وای..تازه نسفشو تو کرده.کم کم راحت تر شدم یوسف هم تا ته توش کرد و شروع کرد به تکون دادن.اخ که چه دردی داشت هی ميگفتم:نه نه اخ کونم پاره شد اخ .اوف نکن لعنتی نکن../اما اون گوش نمی کرد و هی تکون ميداد.از اينکه تو کونم پر شده بود از مار بو ا لذتمی بردم .يه دفعه یوسف آروم شد .کيرش تو تنم مود ؛مود ميکرد.اون رو در اورد يه ماچم کرد. گفت کارمن که تموم شد./تو کونم لزج شده بود .اومدم پاشم یوسف گفت:ببين اينها هم دل دارن.به اينها هم بده !/گفتم آخه.!/اما ديدم اون يارو لاغره لخت شده بود و کير قلمیش رو تو دهنم کرد .اون چاقه هم اومد رو پشتم و کيرش رو در آورد. یوسف رفت.کمی ترسيدم.اما کم کم..............بعدش پریدم تو آبو خودم روشستم . هنوزم که هنوزه اين بهترين خاطره يه هیجان انکيزه منه. (خاطرهای از سایت خرسهای ایرانی)

No comments: